Hong Kong Guard Dog • A professional working dog agency in Hong Kong

Address : No. 351, Shui Mei Tsuen, Kam Tin, Yuen Long, Hong Kong
Tel : 2476 7868 / 6689 6341/ Daniel Tang
Fax : 2476 7989
email : guarddoghk@gmail.com